Pegasus
Museum

Statuten van de vereniging

Inhoudstafel

HOOFDSTUK I – Stichters, benaming, zetel, doel en duur van de vereniging.

Artikel 1. De vereniging is gesticht door:

  De heer Roger Aerts, geboren te Aarschot op 25 november 1936 en wonende Commissaris Neyskenslaan 114, 3290 Diest;
  De heer Nestor Dumont, geboren te Bande op 6 februari 1926 en wonende Molenstraat 41, 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
  De heer Roland Lauwereins,geboren te Oostende op 2 december 1941 en wonende Acaciastraat 44, 3290 Diest;
  De heer Andre Leroy, geboren te Etterbeek op 28 november 1946 en wonende Mechelsesteenweg 589, 1930 Nossegem;
  De heer Bernard Legrand, geboren te Thon-Samson op 13 februari 1936 en wonende rue Nouri Courtil 14, 5020 Champion;
  De heer Raoul Notebaert, geboren te Ronse op 22 januari 1935 en wonende Krokusstraat 3, 3290 Diest;
  De heer Theophile Versporten, geboren te Gent op 18 december 1931 en wonende Meidoornstraat 14, 3290 Diest.

Art. 2. De vereniging draagt de benaming : “Pegasus Museum v.z.w. – Musée Pégase a.s.b.l.”.

Art. 3. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, Citadel, 3290 Diest, website www.pegasus-museum.be, e-mail info@pegasus-museum.be.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. Alle stukken voorgeschreven door de v.z.w. – wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het voornoemd rechtsgebied.

Art. 4. De vereniging strekt zich tot doel :

  1° het in ere houden van de tradities van de Belgische Parachutisten eenheden.
  Dientengevolge :
   a. de herinnering aan de acties en de humanitaire operaties sinds de oprichting te bestendigen en de nagedachtenis van de gesneuvelden in ere te houden;
   b. alle voorwerpen, wapens en aandenken, welke de geschiedenis en de roem van de Parachutisten eenheden uitmaken, verzamelen, bewaren en onderhouden;
   c. giften of in leen neming van voorwerpen te aanvaarden;
   d. steun te verlenen aan elk initiatief strekkende tot de bevordering van de samenhorigheid, het moreel en de eenheidsgeest van de Parachutisten.

  2° Het militair patrimonium van het Garnizoen Diest helpen bewaren en beschermen.

Art. 5. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan op ieder ogenblik ontbonden worden.

HOOFDSTUK II – Leden

Art. 6. De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de vaste leden.

Art. 7. Vaste leden, natuurlijke of rechtspersonen, zijn leden die behoren of behoord hebben tot Belgische Parachutisten eenheden en door het bestuursorgaan werden erkend als vast lid. Het aantal is beperkt tot dertig.

Art. 8. Kunnen als toegetreden lid tot de vereniging worden opgenomen, iedere natuurlijke of rechtspersoon die belangstelling toont voor de doelstellingen van de vereniging en als dusdanig door het bestuursorgaan wordt aanvaard. Bij het nemen van haar beslissingen zal het bestuursorgaan zich houden aan de voorschriften, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.

Art. 9. Elk vast lid kan zich op elk ogenblik terugtrekken uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk aan het bestuursorgaan te richten. Elk toegetreden lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder tot enige formaliteit te zijn verplicht. Worden geacht ontslag te nemen, de vaste of toegetreden leden welke twee opeenvolgende jaren hun bijdrage niet betaalden.

Art. 10. Het bestuursorgaan kan de tijdelijke schorsing van een lid uitspreken wegens zware fout en dit tot de volgende algemene vergadering. De definitieve uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering uitgesproken worden, bij middel van een geheime stemming en met een meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezigen en gevolmachtigden. Het bestuursorgaan motiveert haar beslissing tot uitsluiting of schorsing en maakt deze kenbaar aan de betrokkene per gewone brief. De uitsluiting kan niet gebeuren zonder dat de betrokkene zijn verdediging heeft kunnen voeren op de algemene vergadering Een ontslagen of uitgesloten lid kan geen terugbetaling, noch vergoeding of enig recht opeisen.

Art. 11. De algemene vergadering bepaalt, jaarlijks en op voorstel van het bestuursorgaan, het lidgeld dat in geen geval de honderd vijfentwintig euro mag overschrijden.

HOOFDSTUK III – Het bestuursorgaan

Art. 12. Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimum zes leden. Zij worden verkozen door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Art. 13. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, en een penningmeester. De modaliteiten van de verkiezingen zijn bepaald in het intern reglement. In geval van afwezigheid of van belet van de voorzitter, zullen zijn functies waargenomen worden door de ondervoorzitter. In het geval waarin een plaats van bestuurder vacant wordt, voorzien de overige bestuurders in zijn tijdelijke vervanging totdat de algemene vergadering, tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst, de definitieve vervanger verkiest. De bestuurders genieten van geen enkele bezoldiging en zij kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering herroepen worden.

Art. 14. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de leiding en het beheer van de vereniging en voor de realisatie van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 15. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de secretaris, op initiatief van de voorzitter of tenminste drie van zijn leden. Hij kan enkel geldig beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger, doorslaggevend.

Art. 16. De documenten welke de vereniging binden worden, behoudens speciale volmacht vanwege het bestuursorgaan, getekend door de voorzitter of een ondervoorzitter en door de secretaris of de penningmeester , zonder dat zij zich hierbij tegenover derden moeten verantwoorden over de door het bestuurorgaan verleende volmachten.

Alle daden van dagelijks of niet-uitzonderlijk bestuursorgaan worden geldig gesteld door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester of door de persoon welke het bestuursorgaan onder zijn verantwoordelijkheid hiervoor heeft aangeduid.

Art. 17. De leden van het bestuursorgaan nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich, verband houdend met de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheidp> beperkt zich tot het uitoefenen van hun mandaat.

Art. 18. Gerechtelijke acties, zowel aanklagend als verdedigend, worden in naam van de vereniging gevoerd door het bestuursorgaan, vertegenwoordigd door de voorzitter of één van zijn leden.

Art. 19. Het bestuurorgaan maakt een intern reglement op. Hij alleen is bevoegd om dit te wijzigen. Aan het reglement wordt een inventaris van het patrimonium gevoegd.

HOOFDSTUK IV. – Algemene vergadering

Art. 20. Alle leden, vasten en toegetreden, worden uitgenodigd op de algemene vergadering; alleen de vaste leden hebben stemrecht. Zij vergadert eenmaal per jaar, in het eerste trimester en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Art. 21. Het bestuurorgaan verantwoordt zijn beleid op de jaarlijkse algemene vergadering.

Art. 22. Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Hij is verplicht deze bijeen te roepen wanneer tenminste één vijfde der vaste leden hierom vraagt, per brief en of e-mail met aanduiding van de motieven. In dat geval wordt de algemene vergadering bijeengeroepen binnen de dertig dagen vanaf de aanvraag.

Art. 23. De oproepingen voor een algemene vergadering worden door de secretaris aan de leden gestuurd minstens vijftien dagen voor de vergadering en meldt plaats, datum, uur en dagorde van de vergadering. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk zeven dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan bezorgd worden.

Art. 24. Voor de wijziging van de statuten kan de algemene vergadering enkel geldig beslissen mits een aanwezigheidsquotum van tweederde aanwezige of geldig vertegenwoordigde vaste leden en een stemmentotaal van twee derden ervan. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in vorige twee alinea’s ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art. 25. Elk vast lid heeft recht op één stem; op de vergadering mag een lid zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. De vergadering beslist bij gewone meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet of de statuten..

Art. 26. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal dat in een daartoe bestaand register wordt ingeschreven en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het register van de processen verbaal kan ten allen tijde door de leden van de vereniging geraadpleegd worden. Opmerkingen aan de processen verbaal van de algemene vergaderingen worden schriftelijk meegedeeld aan de secretaris, binnen de dertig dagen volgend op de publicatie. Na afloop van deze termijn worden de processen verbaal geacht te zijn goedgekeurd.

HOOFDSTUK V. – Rekeningen. Begroting

Art. 27. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 28. De inkomsten van de vereniging bestaan onder meer uit lidgelden, verkopen van souvenirs en dranken tijdens de bezoeken, giften, schenkingen en toelagen.

Art. 29. Elk jaar stelt het bestuursorgaan de balans van het afgelopen jaar voor aan de algemene vergadering, alsmede het budget voor het volgend jaar. Het batig saldo van de balans hoort aan de vereniging en wordt naar het volgend boekjaar overgedragen.

HOOFDSTUK VI. – Ontbinding .Vereffening

Art. 30. De algemene vergadering kan slechts de ontbinding van de vereniging uitspreken in overeenstemming met dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming van het netto – actief van het maatschappelijk bezit.

Art. 31. In geval van ontbinding, om welke reden ook, wordt het netto maatschappelijk actief toebedeeld aan een vereniging welke hetzelfde doel nastreeft, bij gebreke hiervan aan het Museum van het Leger, behoudens echter de voorwerpen waarvan door de schenker een bepaalde bestemming zou gegeven worden. Hierna zal een algemene vergadering ad hoc ontlasting verlenen aan de vereffenaars.

Art. 32. In alle gevallen welke niet door onderhavige statuten werden voorzien, zullen de leden zich voegen naar de wettelijke voorzieningen ter zake.